ขั้นตอนการโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์

หลังจากที่ตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมไปแล้ว แน่นอนว่าก่อนที่คนซื้อจะตกลงโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ณ กรมที่ดิน จำเป็นต้องเข้าตรวจสอบงานระบบ โครงสร้าง รวมการตกแต่งภายในบ้าน เพื่อให้เจ้าของโครงการดำเนินการเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนโอน และถึงแม้ว่าโครงการจะให้ประกันโครงสร้างถึง 5 ปี แต่เพื่อลดความยุ่งยากและกังวลใจ ก่อนที่ผู้ซื้อบ้านจะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนบ้าน โอนคอนโด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ต้องการโอนบ้าน โอนคอนโด กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับบัตรคิว
 2. ตรวจสอบเอกสาร กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญการ โดยเอกสารสำหรับโอนบ้านมีดังนี้
  • โฉนดที่ดินฉบับเงิน
  • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 3. เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์ คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน โอนคอนโด
 5. เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้โฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) แก่ผู้ซื้อ แต่ถ้าผู้ซื้อกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้เก็บโฉนดไว้ จนกว่าผู้ซื้อจะผ่อนบ้านหมด